Akreditácia zástupcov médií na Úrad vlády Slovenskej republiky

Podmienky na stiahnutie (formát PDF)

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) môže vydať žiadateľovi o akreditáciu tieto druhy akreditácie (ďalej len „zástupca médií“):

 1. permanentnú akreditáciu udelenú tlačovým a informačným odborom úradu vlády na jedno volebné obdobie. Držiteľovi permanentnej akreditácie je vydaný akreditačný preukaz, ktorý je novinár povinný nosiť na viditeľnom mieste po celý čas, ktorý sa zdržiava na mediálnom podujatí úradu vlády;
 2. jednorazovú akreditáciu udeľovanú na konkrétne podujatie pre zástupcov médií, ktorí pravidelne neinformujú o činnosti vlády/predsedu vlády Slovenskej republiky, ale z oprávnených dôvodov požadujú jednorazový prístup na konkrétne mediálne podujatie; 
 3. špeciálnu akreditáciu vydávanú napríklad na medzinárodné podujatia alebo podujatia organizované mimo úradu vlády (napr. výjazdové rokovania vlády SR).

PERMANENTNÁ AKREDITÁCIA

Kritériá na udelenie permanentnej akreditácie 1

O udelenie permanentnej akreditácie pre zástupcu médií môže požiadať redakcia TV alebo rádia, resp. printového alebo online média a periodikum, ak spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Zástupca médií = píšuci redaktor printového/online média, redaktor rádia a TV, kameraman, fotograf a technický pracovník, ktorý je zamestnancom mediálnej organizácie alebo novinár - podnikateľ, pracujúci pre mediálnu organizáciu, ktorá pravidelne pokrýva činnosť vlády/predsedu vlády Slovenskej republiky. 
 • Redakcia = redakčne nezávislá komerčná organizácia bez akýchkoľvek distribučných obmedzení s jasným a známym zdrojom a formou financovania, so známym majiteľom redakcie/mediálneho domu, ktorá má celoslovenskú pôsobnosť.
 • Online médium = redakcia, ktorá musí mať jasnú, známu a overiteľnú adresu sídla redakcie a funkčné telefónne číslo, väčšinu obsahu na webstránke vytvorenú vlastnými redaktormi (originálne správy, komentáre, analýzy), musí pravidelne prinášať informácie o činnosti vlády/predsedu vlády Slovenskej republiky a pravidelne aktualizovať obsah, minimálne jedenkrát za deň.
 • Periodiká = redakcie týždenníkov, mesačníkov, ktoré sa venujú činnosti vlády/predsedu vlády Slovenskej republiky.

Podmienky na udelenie permanentnej akreditácie nespĺňajú napr. informačné či propagačné médiá mimovládnych alebo neziskových organizácií, think-tankov alebo záujmových skupín.

Žiadosť o udelenie permanentnej akreditácie

O permanentnú akreditáciu nežiada priamo zástupca médií, ale tzv. zodpovedná osoba určená redakciou (editor, produkčný, asistent a pod.) Meno zodpovednej osoby za konkrétnu redakciu a jej e-mailovú adresu je potrebné poslať na adresu akreditacie@vlada.gov.sk. Úrad vlády následne zodpovednej osobe vytvorí prístupové konto, prostredníctvom ktorého získa prístup k elektronickému formuláru. V prípade, ak o akreditáciu bude žiadať novovzniknutá redakcia alebo redakcia, ktorá doteraz nebola na úrad vlády akreditovaná, na adresu akreditacie@vlada.gov.sk pošle žiadosť o udelenie akreditácie, v ktorej uvedie názov, adresu a telefonický kontakt redakcie, ako aj meno a kontakt na šéfredaktora. Ak bude žiadosť o akreditáciu schválená, bude redakcia vyzvaná, aby na adresu akreditacie@vlada.gov.sk poslala meno a e-mailovú adresu zodpovednej osoby.

Elektronický formulár obsahuje tieto povinné polia: 

 1. druh akreditácie
 2. meno a priezvisko člena redakcie
 3. dátum narodenia
 4. číslo občianskeho preukazu
 5. adresa trvalého bydliska
 6. e-mail 
 7. telefonický kontakt
 8. názov a adresu redakcie, v mene ktorej žiada o akreditáciu
 9. meno a kontakt na šéfredaktora
 10. pracovná pozícia (redaktor, kameraman, technik...)
 11. portrétová fotografia (vo formáte .jpg, maximálna veľkosť fotografie: 2 MB)

JEDNORAZOVÁ AKREDITÁCIA

Žiadosť o udelenie jednorazovej akreditácie

O jednorazovú akreditáciu môže požiadať len redakcia, nie zástupca médií, a to najneskôr v deň oznámenia termínu mediálneho podujatia, ktoré chce prostredníctvom svojich redaktorov mediálne pokrývať. Redakcia o jednorazovú akreditáciu požiada prostredníctvom zodpovednej osoby vyplnením elektronického formulára určeného na jednorazovú akreditáciu.  Platnosť jednorazovej akreditácie je 7 dní.

Na udelenie jednorazovej akreditácie sa primerane použijú ustanovenia o kritériách na udelenie permanentnej akreditácie. 

Zástupca médií, ktorému bola jednorazová akreditácia udelená, je povinný sa po príchode na úrad vlády zaregistrovať u informátora, na základe čoho mu bude odovzdaná karta „PRESS“. Túto kartu je zástupca médií povinný nosiť viditeľne na vrchnej časti odevu.

ŠPECIÁLNA AKREDITÁCIA

Žiadosť o udelenie špeciálnej akreditácie1

Špeciálnu akreditáciu úrad vlády vyžaduje v prípade medzinárodných summitov, medzinárodných stretnutí, podujatí organizovaných v regiónoch a podobne. Ak tlačový a informačný odbor úradu vlády vopred prostredníctvom embargovanej informácie pre médiá oznámi, že na mediálne pokrývanie podujatia je potrebná špeciálna akreditácia, musí o ňu požiadať aj ten zástupca médií, ktorý disponuje permanentnou akreditáciou na úrad vlády.

Na udelenie špeciálnej akreditácie sa primerane použijú ustanovenia o kritériách na udelenie permanentnej akreditácie.

AKREDITAČNÝ PREUKAZ

Akreditačný preukaz vydáva tlačový a informačný odbor úradu vlády po schválení žiadosti o akreditáciu. 

Preukaz obsahuje:

 1. meno a priezvisko zástupcu médií,
 2. číslo občianskeho preukazu zástupcu médií,
 3. volebné obdobie, na ktoré je preukaz vydaný,
 4. fotografiu zástupcu médií.

Platnosť akreditačného preukazu je viazaná na volebné obdobie, v ktorom bol vydaný.  

Ak dôjde k zmene údajov uvedených na akreditačnom preukaze, resp. uvedených v elektronickom formulári, je zástupca médií povinný požiadať zodpovednú osobu, aby údaje uvedené v elektronickom formulári aktualizovala, a to v lehote do 14 dní od zmeny.  Zástupcovi médií tlačový a informačný odbor následne vystaví nový akreditačný preukaz. 

Ak zástupca médií, ktorému bol vydaný akreditačný preukaz, prestal vykonávať činnosť v redakcii, v mene ktorej o akreditáciu žiadal, redakcia je povinná v lehote 3 dní od ukončenia činnosti bezodkladne o tom informovať emailom tlačový a informačný odbor úradu vlády a akreditačný preukaz zástupcu médií zamestnancovi odboru vrátiť; zástupca médií a redakcia, v mene ktorej o akreditáciu žiadal, berú na vedomie, že akreditačný preukaz sú povinní vrátiť výlučne osobne (nie poštou).  

POSTUP PRI UDEĽOVANÍ AKREDITÁCIE

Všetky žiadosti o permanentnú, jednorazovú a špeciálnu akreditáciu posudzuje tlačový a informačný odbor úradu vlády v spolupráci s odborom krízového manažmentu a v súčinnosti s Úradom na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Akreditáciu je možné udeliť len v prípade, ak s ňou súhlasia všetky tri uvedené útvary, resp. inštitúcie.

Úrad vlády si vyhradzuje právo z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov obmedziť 

 1. počet zástupcov médií na konkrétnom mediálnom podujatí alebo 
 2. celkový počet zástupcov médií, ktorým bude vydaná permanentná akreditácia alebo špeciálna akreditácia.

Úrad vlády si vyhradzuje právo kedykoľvek preskúmať už udelenú akreditáciu. V takomto prípade je úrad vlády oprávnený požadovať od zástupcu médií aktualizáciu údajov, na základe ktorých bola akreditácia udelená, a zástupca médií je povinný takúto súčinnosť poskytnúť. 

Získanie akreditácie nie je automatické, na jej pridelenie neexistuje právny nárok. 

ODŇATIE AKREDITÁCIE

Akreditáciu je možné zástupcovi médií odňať v prípade, ak:

 • jeho správanie narúša plynulý chod práce médií alebo iné aktivity úradu vlády,
 • javí známky požitia alkoholických nápojov alebo vplyvu omamných a psychotropných látok, 
 • svojím konaním alebo v článkoch, ktoré píše, napáda pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod a príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine,
 • narušuje činnosť zamestnancov úradu vlády, priebeh rokovania vlády a iných podujatí organizovaných úradom vlády, 
 • ohrozuje práva, dôstojnosť, život, zdravie, osobnú slobodu, majetok alebo bezpečnosť iných osôb v objekte úradu vlády,
 • sa redakcia, v mene ktorej o akreditáciu žiadal, dostane do konkurzu alebo likvidácie,
 • počas mediálnych podujatí či prítomnosti na úrade vlády nedodržiava pokyny zamestnancov tlačového a informačného odboru úradu vlády, resp. odboru krízového manažmentu a príslušníkov Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,  
 • zámerne a cielene vyhotovuje zvukový, zvukovoobrazový alebo obrazový záznam v priestoroch, ktoré nie sú vyčlenené na mediálne podujatie,
 • zámerne a cielene vyhotovuje zvukový, zvukovoobrazový alebo obrazový záznam technických zabezpečovacích prostriedkov, resp. zariadení, ktoré v zmysle príslušných smerníc úradu vlády nie je povolené zaznamenávať, 
 • neposkytne úradu vlády súčinnosť alebo
 • sa správa iným nevhodným spôsobom.

Rozhodnutie o odňatí akreditácie zástupcovi médií doručí tlačový a informačný odbor úradu vlády zástupcovi médií a redakcii, v mene ktorej zástupca médií o akreditáciu žiadal, písomne, aj s uvedením dôvodu odňatia akreditácie.  

PRAVIDLÁ VSTUPU A POHYBU ZÁSTUPCOV MÉDIÍ V PRIESTOROCH ÚRADU VLÁDY

 1. Vstup do objektu úradu vlády a pohyb v objekte úradu vlády sa zástupcovi médií umožňuje len z dôvodu účasti na vopred ohlásenom mediálnom podujatí, a to tlačovej konferencii, živom prenose, rozhovore, brífingu alebo fototermíne, vo vyčlenenom priestore za sprievodu zástupcov tlačového a informačného odboru úradu vlády a pod dohľadom službukonajúceho príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky. Za úrad vlády zabezpečuje komunikáciu so zástupcom médií tlačový a informačný odbor úradu vlády.
 2. Zástupca médií vstupuje do objektu úradu vlády na základe akreditačného preukazu vydaného úradom vlády, ktorým sa pri vstupe do objektu úradu vlády preukazuje službukonajúcemu príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky a ktorý počas celého pohybu v objekte úradu vlády nosí viditeľne na vrchnej časti odevu. Zástupca médií sa ďalej zaregistruje u informátora a podrobí sa prehliadke osoby. Zástupca médií vstupuje do objektu úradu vlády aj na základe jednorazovej akreditácie, pričom pri zaevidovaní sa u informátora mu tento odovzdá kartu „PRESS“, ktorú počas celého pohybu v objekte úradu vlády nosí viditeľne na vrchnej časti odevu. Pri odchode z objektu úradu vlády je zástupca médií povinný vrátiť kartu „PRESS“ informátorovi. 
 3. V prípade podujatí, na účasť ktorých sa vyžaduje špeciálna akreditácia, zástupca médií vstupuje do príslušných priestorov na základe zoznamu spracovaného tlačovým a informačným odborom úradu vlády. Pri vstupe do tohto priestoru mu môže byť odovzdaná samostatná karta „PRESS“.   
 4. Po vykonaní prehliadky osoby je zástupca médií oprávnený a zároveň povinný sa pohybovať v objekte úradu vlády výlučne v sprievode zamestnanca tlačového a informačného odboru úradu vlády.
 5. Zástupca médií môže vyhotovovať zvukový, zvukovoobrazový a obrazový záznam vo výlučne na to vyčlenenom priestore. Vyčleneným priestorom na vyhotovovanie zvukového, zvukovoobrazového a obrazového záznamu sú: vládna zasadačka, PRESS CENTRUM a vestibul novej budovy, reprezentačné priestory starej budovy a ďalšie priestory podľa rozhodnutia predsedu vlády alebo vedúceho úradu vlády v súlade s príslušnými smernicami úradu vlády.
 6. Zástupca médií je oprávnený vstúpiť do objektu úradu vlády najskôr jednu hodinu pred mediálnym podujatím a je povinný opustiť objekt úradu vlády najneskôr do jednej hodiny po ukončení mediálneho podujatia.

Úrad vlády  si vyhradzuje právo neudeliť permanentnú akreditáciu na základe odporúčania Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý v zmysle § 2 ods. 1 písm. f) a g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov zaisťuje osobnú bezpečnosť osôb určených zákonom alebo vládou Slovenskej republiky a ochranu objektov určených vládou Slovenskej republiky, ktorým je objekt úradu vlády na Nám. slobody 1 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1104/2000.