Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Vážení zástupcovia médií,
prostredníctvom tohto dokumentu by sme Vám chceli poskytnúť komplexné informácie o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOÚ“). Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR. 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM A KDE SA NA NÁS MÔŽETE OBRÁTIŤ ?

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Názov:    Úrad vlády Slovenskej republiky
Sídlo:    Námestie slobody 1, Bratislava, PSČ: 813 70, Slovenská republika
IČO:    00 151 513
Zodpovedná osoba: V prípade otázok, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať na nasledujúcich kontaktných údajoch našej zodpovednej osoby:
Email: zodpovedna.osoba@vlada.gov.sk

PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, ZA AKÝM ÚČELOM?

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je organizačné a technické zabezpečenie agendy týkajúcej sa akreditačných preukazov pre média na Úrade vlády Slovenskej republiky, konkrétne ide najmä o:

 • posúdenie žiadostí o vydanie permanentnej akreditácie, „ad hoc“ akreditácie alebo špeciálnej akreditácie, či uvedená žiadosť a zástupca daného média spĺňa kritéria pre udelenie akreditácie; 
 • evidenciu aktuálnych držiteľov akreditačných preukazov pre média;
 • proces odňatia akreditácie zástupcovi médií.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS BUDEME SPRACÚVAŤ ?

Vo vzťahu k zástupcovi daného média ako dotknutej osobe budeme spracúvať nasledujúci rozsah osobných údajov:

 • údaje uvedené v online formulári alebo v písomnej  žiadosti o akreditáciu: meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, adresu trvalého bydliska, názov a adresa redakcie, v mene ktorej žiadate o akreditáciu, meno a kontakt na šéfredaktora, pracovná pozícia (redaktor, kameraman, technik...) a portrétová fotografia;
 • údaje uvedené na akreditačnom preukaze: meno a priezvisko zástupcu médií, číslo občianskeho preukazu zástupcu médií, volebné obdobie, na ktoré je preukaz vydaný a fotografia zástupcu médií;
 • údaje týkajúce sa dôvodov pre odňatie akreditácie.

AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ?

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods.1 písm. e) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme. 
Verejný záujem predstavuje záujem spoločnosti vytvoriť podmienky pre realizáciu práva na slobodu prejavu a práva na informácie, ktoré je uvedené v nasledujúcich dokumentoch:

 • článok 11 Charty základných práv Európskej únie,
 • článok 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
 • článok 26 Ústavy Slovenskej republiky,
 • § 15b zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách: Orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a právnické osoby zriadené zákonom, sú povinné na základe rovnosti poskytovať vysielateľovi informácie o svojej činnosti na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti; tým nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu.

Ďalší verejný záujem predstavuje záujem spoločnosti zabezpečiť osobnú bezpečnosť a ochranu ústavných činiteľov a členov diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako aj ochranu objektov určených vládou Slovenskej republiky, ktorým je objekt Úradu vlády SR na Nám. slobody 1 na základe uznesenia vlády SR č. 1104/2000 a podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

AKÁ JE KATEGÓRIA SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spracúvané osobné údaje majú povahu tzv. bežných osobných údajov.

KOMU MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ ALEBO SPRÍSTUPNENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené nasledujúcim kategóriám príjemcov alebo tretích strán:

 • Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom posúdenia žiadosti o akreditáciu v rámci konania o udelenie akreditácie;
 • Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania elektronických údajov;
 • Poskytovateľ IT servisu/údržby;
 • Štátne kontrolné orgány za účelom prípadnej kontroly.

PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO DO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny mimo krajín EÚ a EHP alebo do medzinárodnej organizácie nie je a ani sa nezamýšľa.

AKÁ JE DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Osobné údaje uchovávame počas celej doby držby akreditačných preukazov a po odovzdaní alebo odňatí akreditačného preukazu ešte 5 rokov.

AKÉ MÁTE PRÁVA AKO DOTKNUTÁ OSOBA?

V súlade s čl. 13 – 21 GDPR (§ 19-27 Zákona OOÚ) máte ako dotknutá osoba:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl. 15 GDPR),
  Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl. 16 GDPR),
  Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie opravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • právo na vymazanie (na zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl. 17 GDPR,
  Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 18 GDPR,
  Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme môžu byť nepresné, alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl. 20 GDPR,
  Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 21 GDPR,
  Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa  domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel.: +421/2/32313214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, viac info. nájdete na www.dataprotection.gov.sk
 • odvolať súhlas – len v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať u prevádzkovateľa alebo u zodpovednej osoby na kontaktných údajoch uvedených v záhlaví tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Svoje práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa alebo u zodpovednej osoby na kontaktných údajoch uvedených v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby, ktorý sa nachádza na konci tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Pri vybavovaní Vašej žiadosti sme povinní overiť si Vašu totožnosť. O postupe overenia Vašej totožnosti Vás budeme informovať pri reakcii na Vašu žiadosť. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ SPRACÚVANIE ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

JE POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DOBROVOĽNÉ ?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Avšak, následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov bude, že Vám nebude možné vydať akreditačný preukaz. Iné následky nie sú.

DOCHÁDZA K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV S PRÁVNYM ÚČINKOM ALEBO INÝM PODSTATNÝM VPLYVOM NA VÁS?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, Z AKÉHO ZDROJA?

Prevádzkovateľ spracúva údaje, ktoré mu poskytla tzv. zodpovedná osoba určená redakciou (editor, produkčný, asistent a pod.)

Príloha